Lise 1 Konuları

1. Dönem:
Bir Bilim Olarak Biyoloji ve Bilimsel Çalışma
Canlıların Temel Bileşenleri ve Besinlerin Sınıflandırılması
Enzimler
Vitaminler
DNA, RNA ve ATP
Prokaryot ve Ökaryot Hücreler
Canlıların Temel Birimi Hücre
Mitoz Bölünme  ve Mayoz Bölünme

2. Dönem :
Hücre Metabolizması ve Madde Geçişleri
Sınıflamanın Önemi ve Çeşitleri
Sistematik Gruplar
Bakteriler ve Virüsler
Tek Hücreliler, Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar
Beslenme İlişkileri (Ototroflar ve Heterotroflar)
Beslenme İlişkileri (Enerji Akışı ve Besin Piramidi)
Beslenme İlişkileri (Madde Döngüleri)
Populasyonlar ve Özellikleri ve Çevre Kirliliği

Bölüm 1 : Bilimsel Çalışma...

Bilimsel Çalışma
Bir problemin çözümünde izlenen yoldur.
Bir problemin çözümünde aşağıdaki yol izlenir.
1. Problem Tespiti
Sorun olan bir konunun ele alınmasıdır.
2. Gözlem
Beş duyu ile yapılan gözlemdir.
Eğer ölçme yoksa nitel gözlemdir.
Eğer ölçme yapılırsa nicel gözlemdir.
3. Veri
Problemle ilgili elde edilen gerçeklerdir.
4. Hipotez
Probleme sunulan geçici çözüm yoludur.
İyi bir hipotez;
- Bütün verileri kapsar.
- Yeni tahminlere imkan verir.
- Doğru veya yanlış olabilir.
5. Tahmin
Hipotezin 'eğer' le başlayan sorularla yargılanmasıdır.
6. Kontrollü Deney
Hipotezin doğruluğunun deneylerle araştırılma-sıdır.
Çok değişkenli bir deneyin değişkenlerden birinin birin farklı miktarlarıyla  tekrarlanmasıdır.
7. Sonuç
Yapılan deneyler hipotezin doğru olduğunu orta-ya çıkarırsa kabul olur, genelleştirilebilirse kanun-laşır.
Kökleşmiş hipotezlere teori denir.
Yapılan deneyler hipotezin yanlış olduğunu orta-ya çıkarırsa hipotez reddedilmiş olur. Yapılacak iş hipotezin değiştirilmesidir.
Sınıflandırma (Taksonomi = Sistematik)
Canlıların benzer ve ortak özelliklerine göre grup-landırılmasıdır.
İki çeşit sınıflandırma yapılmıştır.
a) Ampirik (Suni) Sınıflandırma
Canlıların dış görünüşlerine göre yapılmıştır.
Nitel gözlemler yapılmıştır.
Görevi aynı yani analog organlar dikkate alınmıştır.
Örnek;  - Kuşun
kanadı
- Sineğin
kanadı
- Yarasanın
kanadı
Yanlıştır, çünkü bu sınıflamaya göre yarasa ve sinek kuşlar grubuna dahil edilmiştir.
b) Filogenetik (Tabii) Sınıflandırma
Canlıların bütün özelliklerine (akrabalık ilişkileri, kromozom yapıları, protein benzerlikleri, anatomik ve fizyolojik özellikler vs.) göre yapılmıştır.
Nicel gözlemler yapılmıştır.
Yapısı aynı yani homolog organlar dikkate alınmıştır.
Örnek;  - İnsanın
kolu
- Balinanın
ön yüzgeci
- Yarasanın
kanadı
Doğrudur, çünkü bu sınıflamaya göre yarasa ve balina memeliler grubuna dahil edilmiştir.
Sistematik Gruplar
Sistematik gruplar bir canlının nüfus kütüğü olup, onun diğer canlılar arasındaki yerini gösterir.
Türkçe     Latince           Örnek
Alem     = Regnum          : Hayvanlar Alemi
Şube      = Filum              : Omurgalılar
Sınıf      = Klas                 : Memeliler 
Takım   = Ordo                : Etçiller
Aile       = Familya           : Kedigiller               Köpekgiller
Cins      = Genus               : Felis                       Canis
Tür        = Spesies            : Felis domestikus   Canis familiaris
                                            (Ev kedisi)               (Ev köpeği
                                             Felis leo                   Canis lupus
                                             (Aslan)                     (Kurt)
Sistematik gruplarda alemden türe doğru gedikçe;
- Grup sayısı artar.
- Gruptaki birey sayısı azalır.
- Ortak özellikler artar.
- Gen benzerliği artar.
- Protein benzerliği artar.
Tür
Ortak özellikleri en çok olan, aynı atadan gelen, çiftle-şerek verimli nesiller oluşturan canlılara tür denir.
Aynı tür canlıların;
- Kromozom sayıları,
- Beslenme şekilleri,
- Üreme şekilleri aynıdır.
Aynı tür canlıların;
- DNA dizilişleri,
- Yaşama alanları,
- Protein yapıları farklı olabilir.
Canlılar tür adları ile bilinir.
Bir canlının tür adı;
Tür Adı = Cins Adı + tanımlayıcı ad şeklinde belirlenir.
Türler sabittir ve türler arasında geçiş olmaz.

Konularla İlgili Birinci Sınav Örnek Sorular...

01. Soru: Karbonhidratların önemi nedir? 
02. Soru: Fizyoloji, anatomi ve genetik nedir?
03. Soru: Dehidrasyon nedir örnek verin?
04. Soru: Hidroliz nedir örnek verin?
05. Soru: Asit baz dengesinin canlılar için önemi nedir ?
06. Soru: Suyun canlılar için önemini yazınız?
07. Soru: Minerallerin canlılar için önemini yazınız?
08. Soru: Taksonomi, sitoloji ve morfoloji nedir?
09. Soru: Nitel ve nicel gözlem nedir? Örnek veriniz?
10. Soru: Disakkaritler nelerdir?

.                                                                                                               .

01. Soru: Hayvanlarda depolanan polisakkaritler nelerdir?
02. Soru: Bir insan kanındaki demir miktarı normal çıkıyor, bunu inceleyen bilim dalı nedir?
03. Soru: Sıtmanın sebebi olan plazmodyum malaryayı sivri sinek taşır hipotezine tahmin kurun?
04. Soru: 21 trigliserit oluşurken, Kaç su oluşur? Yapıtaşları nedir? Hangi kimyasal olaydır? Hangi bağ oluşur?
05. Soru: Biyolojinin insanlara faydası nedir?
06. Soru: Kontrollü deney nedir?
07. Soru: Hekzozları anlatınız?
08. Soru: Nicel gözlem nedir?
09. Soru: Disakkaritler nelerdir?
10. Soru: Biyo teknolojinin ilaç sanayiindeki önemini yazınız?
11. Soru: 99 yağ asitinden. Kaç bağ oluşur? Kaç su oluşur? Hangi bağ oluşur? Olayın adı nedir? Hücrenin neresinde olur?
12. Soru: Genetik bilim dalı nedir? Faydalarını açıklayınız?

.                                                                                                               .

01. Soru: Tek hücre proteini nedir? Kullanıldığı üç yer yazın?
02. Soru: Vücut ısısının yükselmesi veya düşmesi biyokimyasal olayları nasıl etkiler?
03. Soru: Suyun dört biyolojik önemini yazınız?
04. Soru: Biyolojiye gereken önemin verilmemesinde doğabilecek sağlık sorunları nelerdir?
05. Soru: Yağların üç biyolojik önemini yazınız?
06. Soru: Asitlerin özelliklerini iki madde yazınız?  Kaça ayrılır? Örnek veriniz?
07. Soru: Bazların özelliklerini iki madde yazınız?  Kaça ayrılır? Örnek veriniz?
08. Soru: Robert Hook, taksonomi, riboz, ampirik deney, nicel gözlem nedir açıklayınız?
09. Soru: Karbonhidrat, yağ, antikor, enzim ve hormon hangilerinde peptit bağı bulunabilir?
10. Soru: En çok glikozit bağı bulunduran karbonhidrat hangisidir? Örnek veriniz ve çeşitliliği oluşturan sebep nedir?

.                                                                                                               .

01. Soru: Fosfolipit ve steroidler hangi organik bileşiklerdir? Fonksiyonlarını yazınız?
02. Soru: Glukagon, Mendel, Ester Bağı Tripeptit nedir, açıklayınız?
03. Soru: Beş karbonlu şekerlerin insan vücudu için önemi nedir?
04. Soru: Vücut ısısının 36,5 - 37 derece olması gerekir ?
05. Soru: Margarinleşme nedir, açıklayınız?
06. Soru: En çok glikoz hangi moleküllerde bulunur? Örneklerle açıklayın?
07. Soru: Enzimlerin yapısını açıklayınız?
08. Soru: Dipeptit nedir?
09. Soru: 9 fruktoz, 6 maltoz ve 5 laktoz parçalandığında daha çok enerji oluşur?
10. Soru: Yağların oluşumunu açıklayınız?
11. Soru: Dört vitamin yazıp, özelliklerini yazınız?
12. Soru: Biyolojinin beş alt birimini yazın ve açıklayın?

.                                                                                                               .

01. Soru: Gözlem çeşitleri?
02. Soru: Lövenhook, sitoloji, vital deney, galaktoz nedir?
03. Soru: Vilmut un çalışması?
04. Soru: Basit guatrın aşamaları?
05. Soru: Proteinlerin yapısında bulunan elementler nelerdir?
06. Soru: Hayvanlarda bulunan polisakkaritler nelerdir?
07. Soru: Canlılarda bulunan üç element yazın?
08. Soru: Yağ asiti çeşitleri?
09. Soru: Nötr yağların oluşumu?
10. Soru: Sadece glikoz içeren besinlerin belirlenmsi?

.                                                                                                               .

01. Soru: Yağ, karbonhidrat ve proteinler ençok ne için kullanılır?
02. Soru: Wilmut, fiksason, sükroz, ekoloji nedir?
03. Soru: Hipotezin 4 özelliğini yazın?
04. Soru: Proteinlerin yapısında bulunan elementler nelerdir? Sekonder ve tersiyer yapı nedir?
05. Soru: Bitkilerde bulunan polisakkaritler nelerdir?
06. Soru: Demir vucutta nerede bulunur? Eksikliğinde ne olur?
07. Soru: Nört yağ, lipoprotein, glikojen, enzim, antikor, hormon moleküllerinden hangisinde peptit bağı vardır?
08. Soru: Vücutta en çok  bulunan üç element yazın?
09. Soru: Biyolojik islah nedir?
10. Soru: Sera etkisi nedir?

.                                                                                                               .

01.  Soru: "Bitki hücrelerinde kloroplast vardır" şeklinde bir hipotez kuran bir bilim adamının yapacağı diğer işlemleri gösteriniz?
02.  Soru: Bitkisel ve hayvansal depo karbonhidratlar nelerdir?
03.  Soru: İyi bir hipotezin özellikleri nelerdir?
04.  Soru: Proteinlerin benzer ve farklı özelliklerini yazınız?
05.  Soru: Vitaminlerin genel özelliklerini yazınız?
06.  Soru: Yağların hücrelerdeki temel işlevi nedir?
07.  Soru: Enzim ve aktivasyon enerjisinin ilişkisini açıklayınız?
08.  Soru: Karbonhidrat, yağ ve proteinleri inceleyen bir biyokimya uzmanının yapacağı nicel ve nitel gözlemler nelerdir?
09. Soru: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?
n Monosakkarit  -------> Polisakkarit + ....?.... Su (Olayın adı :............ve Bağın adı:.........)
n Amino asit -------> Protein + ....?.... (Olayın adı :............ve Bağın adı:.........)

.                                                                                                               .

01. Soru:  Tampon çözelti nedir?
02. Soru:  Develerin hörgüçlerinde yağ depolamasının nedeni nedir?
03. Soru:  Hipotezin özelliklerin yazınız.
04. Soru:  Kontrollü deney nedir?
05. Soru:  Bilim adamının özelliklerin yazınız.
06. Soru:  Bilimsel çalışmaların basamaklarını yazınız.
07. Soru:  Kansızlık görülen hastada bunun nedeni nedir?
08. Soru:  Teori ve hipotezin farkların yazınız.
09. Soru:  Mendel kanunları ile evrim teorisinin bilimsel yönden farkı nedir.
10. Soru:  Nicel ve nitel gözlemin farkları nelerdir?
11. Soru:  Kalsiyumun özellikleri nelerdir?
12. Soru:  Vücutta en çok bulunan minerallerin özellikleri nelerdir?
13. Soru:  Kutuplarda hayatın sürmesinde suyun önemi nedir?

.                                                                                                               .

01. Soru: 12 Glikoz birleşiyor formülünü yazınız?
02. Soru: Suyun canlılar için önemini yazınız?
03. Soru: Nişasta bitkilerde hangi şekilde  taşınır?
04. Soru: Proteinlerin çeşitliliğini sağlayan faktörler nelerdir?

.                                                                                                               .

01. Soru: 'Çok yakından TV seyretmenin zararları nedir?' şeklindeki problemi, bilimsel basamaklarına uygun olarak çözmek için yapılacak işleri sıralayınız.
02. Soru: Hipotez, teori ve kanun arasında nasıl bir ilişki vardır?
03. Soru: Nicel gözlem, sitoloji, bitki ıslahı, embriyoloji ve morfolojiyi açıklayın:
04. Soru: Boşlukları doldurun
Sudaki çözeltilerine H iyonu veren bileşikler.............dır.
Sudaki çözeltilerine OH  iyonu veren bileşikler.............dır.

....................,.....................,......................,.......................,.............................. biyoteknolojik olarak üretilir.
Alg, bakteri, maya ve küflerin kurutulması ile oluşan ürüne............................ denir.
Normal koşullarda insan vücudu günde 2-3 lt suyu ...................,................,............. yolları ile kaydeder.
Küçük moleküllerin su çıkararak birleşmesine..................sentezi denir.

.                                                                                                               .

01. Soru: Bayılmış bir insana ne verilmelidir?
02. Soru: Üç tüpe nisasta ve tükrük konularak 20, 100 ve 0 derecelik ortamda yeterli süre bekletildikten sonra iyot damlatılırsa hangi tüpte renk değişimi olmaz?
03. Soru: Boşlukları doldurun?
Glikoz + Glikoz :.......... + ............
Glikoz + Fruktoz :.......... + ..........
Glikoz + Galaktoz  :.......... + ........
04. Soru: Enzim Grafik sorusu.

.                                                                                                               .

01. Soru: Uzun olarak aç bırakılan bir insanda ilk önce hangi besin kullanılır?
02. Soru: Eli kesilen bir insanın yaranın çabuk iyileşmesi için hangi vitamin gereklidir?
03. Soru: Kuşlarda aşağıdaki olaylardan hangileri gerçekleşebilir?

Glikoz + Glikoz à Maltoz + H2O
Glikoz + Fruktoz
à Sükroz + H2O
Glikoz + Galaktoz
à Laktoz + H2O

3Yağ Asiti + 1Gliserol à 1Yağ + 3H2O
04. Soru:
Organik molekülleri enerji verim sırasına göre çoktan aza sıralayınız?
05. Soru: İhtiyoloji, fizyoloji, entimoloji, histoloji neleri inceler?
06. Soru: İyi bir hipotezin özelliği nedir?
07. Soru: Hipotezin yanlış olduğunun anlaşılmasından sonra ilk yapılacak iş nedir?
08. Soru: Nişasta sentazi ile ilgili grafiksorusu.

09. Soru: Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi olmaz?
37 Derece + Pepsinojen + pH 2
37 Derece + Pepsinojen + pH 7
37 Derece + Pepsin + pH 2
Kaynatılmış + Pepsinojen + pH 2
10. Soru: Enzim çalışması ve su ile ilgili soru

.                                                                                                               .

01. Soru: Biyoloji ve kimyanın  ortak dalı nedir? Köpek balığının boyu 2,5 metre diyen bilim adamı hangi gözlemi yapmıştır?
02. Soru: Ekmekle süt içen bir insanın kanına hangi maddeler geçer?
03. Soru: Kuru eriğin bozulmadan uzun süre saklanabilmesinin nedeni nedir?
04. Soru: Kan yapımında hangi mineral kullanılır?
05. Soru: İyi bir hipotezin özellikleri nelerdir?
06. Soru: Yağ asidi + .............à 1 Yağ + ..............

.                                                                                                               .

01. Soru: Kontrollü deney nedir?
02. Soru: Bilimsel çalışmada izlenen yol nasıldır?
03. Soru: Teori ve kanunun farklarını yazınız.
04. Soru: Biyolojini fizik ile ilişkisi nedir?
05. Soru: Biyolojini kimya ile ilişkisi nedir?
06. Soru: Nitel gözlem nedir? Örnek verin.
07. Soru: Nicel gözlem nedir? Örnek verin.
08. Soru: Mikroskobun büyütme gücünün formülünü yazın.
09. Soru: Organik bileşikler nedir?
10. Soru: İnorganik bileşikler nedir?
11. Soru: Mono sakkaritler nelerdir?
12. Soru: Demir insanlarda nerelerde bulunur?
13. Soru: pH metrede bazik değerler nelerdir?
14. Soru: Suyun canlılar için önemi nedir?
15. Soru: Dolly nin kopyalanmasını açıklayın.

.                                                                                                               .

01. Soru: Karbon atomları arasında çift bağ varsa veya yoksa yağlar nasıl adlandırılır?
02. Soru: Su 100 derecede kaynar ve bugün hava sıcak diyen bir bilim adamı hangi gözlemleri yapmıştır?
03. Soru: Bazlar turnusolu nasıl değiştirir?
04. Soru: Raşitizm nasıl oluşur?
05. Soru: Vital inceleme nedir?
06. Soru: Suyun canlılar için önemi nedir?
07. Soru: Yağ asitinin denklemini yazınız?
08. Soru: Maltoz ve sakkaroz nelerden oluşur?
09. Soru: Dehidrasyon nedir?
10. Soru: Bilim adamının özellikleri nelerdir?
11. Soru: Entomoloji ve ornitoloji nedir?
12. Soru: Taksonomi nedir?
13. Soru: Hipotez nedir?
14. Soru: Hipotez ve kanun arasındaki  fark nedir?
15. Soru: Bilim nedir?
16. Soru: Organik bileşiklerin görevi nelerdir?
17. Soru: Ekoloji nedir?
18. Soru: Bilime gerekli önem verilirse hangi problemler olmaz?
19. Soru: Bilim adamının abiyogenez görüşünü  yıkmak için bir çok deney yapmış fakat başarısız  olmuşlardır. Bunun nedeni nedir?
20. Soru: Disakkaritlerin oluşum denklemini yazın?

.                                                                                                               .

01. Soru: Asit yağmurlarının bitkiler üzerindeki etkisini kontrollü deneyle nicel bir gözlem yaparak araştırınız?
02. Soru: Karbonhidratlar nasıl oluşur? Vücudumuzda nerelerde bulunur?
03. Soru: Suyun insan vücudu için önemi nedir?
04. Soru: Yağların oluşumunu açıklayınız? Neden I. Dereceden enerji kaynağı değildir?
05. Soru: Biyolojik gelişmelerin ve ıslah çalışmalarının insanlığa katkıları nelerdir?
06. Soru: a) Organik ve inorganik besinleri sınıflandırın?
              b) Bitkisel ve hayvansal proteinlere üçer örnek verin? 
07. Soru: Her canlıda bulunan proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebebi nedir?
08. Soru: ATP nin oluşumunu şekille gösteriniz?
09. Soru: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?
Nişasta + ....?.... -------> Glikoz
Glikoz + ....?.... ------->Laktoz + ....?... (Olayın adı :............)
Glikoz + ....?.... <-------Laktoz + ....?... (Olayın adı :............)
3Yağ asiti +  ....?.... -------> ....?.... + ....?...... (Bağın adı:.........)
.... Amino asit -------> Protein + ....?.... + ....?....
Glikoz + ...?.... Glikoz  -------> Polisakkarit + ....?.... Su

.                                                                                                               .

01. Soru: Bilim nedir? Bilim adamının özelliklerini yazın?
02. Soru: Bilimsel bir çalışmada izlenen yolu yazınız?
03. Soru: İyi bir hipotezin özelliklerini yazınız?
04. Soru: İnsan genomunun önemini yazınız?
05. Soru: Embriyoloji biliminin önemini yazınız?
06. Soru: Canlıların özelliklerini yazınız?
07. Soru: Nitel ve nicel gözlem nedir? Hangisi daha güvenlidir?

.                                                                                                               .

01. Soru: Enzimlerin çalışmasına sıcaklığın etkisini grafik çizerek anlatınız?
02. Soru: Proteinlerin görevleri nelerdir?
03. Soru: Suyun insan vücudu için önemi nedir?
03. Soru: Morfoloji, Genetik, Histoloji, Ekoloji, ve Zooloji nedir?
04. Soru: Bilimsel bir çalışma esnasında izlenecek yolları yazınız?
05. Soru: Yağların insan vücudu için önemi nedir?
06. Soru: Gözlem nedir? Nitel ve nicel gözlem nedir?
07. Soru: Aktivasyon enerjisi nedir? Kaç yolla düşürülebilir? İnhibitör maddelerin grafiğini çizin?

.                                                                                                               .

Konularla İlgili İkinci Sınav Örnek Sorular...

01. Soru: ATP nin yapısını çizin?
02. Soru: DNA ve RNA nın özellikleri nelerdir?
03. Soru: A,B, C ve D vitaminlerinin eksikliğinde meydana gelen rahatsızlıkları ve bu vitaminlerin görevlerini yazınız?
04. Soru: Enzim hızını etkileyen faktörler nedir?

.                                                                                                               .

01. Soru: RNA nın papısı nasıldır? Görevini yazın. 
02. Soru: Ribozom nerelerde bulunur? Görevlerini yazın.
03. Soru: Bir DNA nükleotitinde neler vardır?
04. Soru: Lipofuksin, pellegra, krista ve matriks nedir?
05. Soru: DNA ile problem
06. Soru: Yağda eriyen vitaminleri yazın?
07. Soru: Hücre teorisinin günümüzdeki tanımını yazınız?
08. Soru: Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin beş ortak özelliğini yazın?
09. Soru: C vitamini eksikliğinde ne gibi hastalıklar olur?
10. Soru: A vitamini eksikliğinde ne gibi hastalıklar olur?
11. Soru: Lizozom organelinin yapımında hangi organeller görev yapar?
12. Soru: Suyun canlılar için önemi nedir?
13. Soru: Enzim reaksiyonlarını olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?
14. Soru: Fiksasyon ve esterleşme nedir?
15. Soru: Biyolojik savaş nedir?
16. Soru: Kalsiyum eksikliğinde ne olur?
17. Soru: 211 amino asitten oluşan bir proteinin oluşumunda kaç su oluşur?

.                                                                                                               .

01. Soru: tRNA nın şeklini çiziniz? Görevini yazın.
02. Soru: Ribozom nerelerde bulunur? Görevlerini Yazın.
03. Soru: Bir DNA nükleotitinde neler vardır?
04. Soru: Bitkilerin besin depoları nelerdir?
05. Soru: Canlıların farklı protein yapılarının bulunma nedeni nedir?
06. Soru: Ekzergonik reaksiyonları örnekle açıklayınız?
07. Soru: Lipofuksin, AMP ve primidin nedir?
08. Soru: DNA ile problem
09. Soru: Yağda eriyen vitaminleri yazın?
10. Soru: Demir eksikliğinde ne gibi hastalıklar oluşur?
11. Soru: Golgi salgısının üç özelliğini yazınız?
12. Soru: Hücre teorisinin günümüzdeki tanımını yazınız?
13. Soru: Amino asitlerin şeklini çizin? Kısımlarını yazın.
14. Soru: Otoliz, beriberi, raşitizm ve substrat nedir?
15. Soru: Osteomolazi, gece körlüğü ve sakkaroz nedir?
16. Soru: DNA va RNA nın dört farkını yazın?
17. Soru: Karbonhidratların yapısı nasıldır? Örnek veriniz?
18. Soru: Enerji döngüsündeki 2. ve 3. basamakları yazınız.
19. Soru: D vitamini eksikliğinde ne gibi hastalıklar olur?
20. Soru: Endoplazmik retikukumun şeklini ve özelliklerini yazınız?
21. Soru: Bütün besinlerde bulunan elementler nelerdir?
22. Soru: Biyolojik reaksiyonlarda enerji nerden elde edilir?
23. Soru: Tamamlayıcı zincir, mRNA, tRNA ve anlamlı zincirlr ilgili problem.

.                                                                                                               .

01. Soru: Bitki hücresini çizerek anlatınız.
02. Soru: Hayvan hücresini çizerek anlatınız.
02. Soru: Golgi organelini çizin. Hangi hürelerde bulunur? Hangi hücrelerde çoktur?
03. Soru: Plastit çeşitlerini yazın. Açıklayın.
04. Soru: Bitki hücresinde olup hayvan hücresinde olmayan yapı ve organeller nelerdir?
05. Soru: Kıyılmış et parça etten daha hızlı sindirilir. Bunun grafiğini çizin.
06. Soru: Sitoplazma bileşenleri nelerdir? Sitoplazmada hangi hayatsal faaliyetler olur?
07. Soru: Sonunda su çıkaran organik bileşikler nelerdir?
08. Soru: Problem
09. Soru: Mitokondri ve kloroplastın üç ortak ve iki farklı özelliğini yazın?
10. Soru: Yağda eriyen vitaminlerin eksikliğinde hangi hastalıklar oluşur?
11. Soru: Sentrozomun yapısını ve görevlerini yazınız.

.                                                                                                               .

01. Soru:  Mide enzimleri hangi pH derecesinde en iyi çalışır? (grafikli soru)
02. Soru:  Sıcaklığın enzim çalışmasına etkisi nasıldır? (mısır tohumu deney sorusu)
03. Soru:  Bilimlerin yaptığı işler verilmiş bunların adlarının istendiği soru.
04. Soru:  Dehidrasyon ve hidroliz reaksiyon sorusu. (reaksiyon verilmiş adı isteniyor) Bunlardan hangilerini kuşların yapabildiği soruluyor.
05. Soru:  Disakkaritlerin oluşum reaksiyonları sorulmuş.

.                                                                                                               .

01. Soru: Kıymalı patetes yiyen biri hangi besinleri almıştır?
02. Soru: Kurutulmuş erik uzun süre nasıl kalır?
03. Soru: Yağlar hangi bağlarla bağlanır?
04. Soru: Diş ve saçın yapısında ne bulunur?
05. Soru: Yağda eriyen vitaminler nelerdir?
06. Soru: Yaptığı gözlemlere göre 'Körfezdeki kirlilik 50 kat artmıştır' diyen nasıl gözlem yapmıştır?
07. Soru: Anatomiyi tanımlayınız.
08. Soru: İyi bir hipotezin özellikleri nelerdir?

09. Soru: Steroit Nedir?
10. Soru: Glikoz +..............à Maltoz + ......
11. Soru: Substrat miktarı reaksiyon hızı grafiğini anlatınız..

.                                                                                                               .

01. Soru: Su, karbondioksit ve glikozun hücre zarından geçiş kolaylık sırası nedir?
02. Soru: Koful büyüklükleri üç hücrenin gençten yaşlıya doğru sıralanışı nasıldır?
03. Soru: Bir öğrenci hücreye baktığında onun güvercin hücresi olduğunu nasıl anlar?
04. Soru: Kurbağaların başlangıçta kuyruğu vardır sonradan neden ve nasıl kaybolur?
05. Soru: Memeli hayvanlardaki sinir hücreleri kendini neden yenileyemez?
06. Soru: Alyuvarların kendini benzerlerini oluşturamamasının nedeni nedir?
07. Soru: Bir insanın ve kurt bağrı bitkisinin 46 kromozomlu olması neyi kanıtlar?
08. Soru: Adeninin DNA daki yapısı nasıldır?
09. Soru: Guaninin DNA daki yapısı nasıldır?
10. Soru: Bir hücre bölündükten sonra bir hücreye DNA gitmezse ne olur?

.                                                                                                               .